Sygnatariusze porozumienia o powołaniu Klastra

Przewodniczącym Rady Partnerów "Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii" jest prorektor Politechniki Krakowskiej:
 
prof. Jan Kazior
 
Na spotkaniu w dniu 04.02.2009 r., Rada Partnerów dokonała wyboru Vice-przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady.
Zostali nimi:
 • Vice-przewodniczący: prof. Jacek Kluska, prorektor Politechniki Rzeszowskiej i Janusz Tchórz, dyrektor w Południowym Koncernie Energetycznym
 • Sekretarz: dr inż. Ewa Bańka-Feuer - Instytut Nafty i Gazu

Zasady działania Rady Partnerów Klastra (Załącznik nr 1 do Porozumienia o utworzeniu Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii, § 2):

 1. Za planowanie oraz ustalanie strategii Klastra odpowiada Rada Partnerów.
 2. Każdy z Partnerów jest uprawniony do delegowania jednego przedstawiciela do pracy w Radzie Partnerów.
 3. Lista członków Rady Partnerów stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.
 4. Zmiana składu Rady Partnerów nie wymaga sporządzenia aneksu do porozumienia, a jedynie zawiadomienia dokonanego na piśmie przez danego Partnera.
 5. Postanowienia Rady Partnerów podejmowane są w drodze konsensusu.
 6. W sprawach, w których nie udało się uzyskać konsensusu, na wniosek co najmniej dziesięciu członków, Rada może zarządzić głosowanie. Dla ich rozstrzygnięcia wymagane jest uzyskanie większości głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
 7. Posiedzenia Rady Partnerów odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 8. Rada Partnerów wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza spośród swoich członków.
 9. Rada Partnerów może opracować i przyjąć swój regulamin pracy.
Zasady działania Rady Partnerów reguluje "Regulamin Rady Partnerów".

Regulamin Rady Partnerów