Sygnatariusze porozumienia o powołaniu Klastra

Zespół Sterujący

 

Przewodniczący: 

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński


Zasady działania Zespołu Sterującego Klastra (Załącznik nr 1 do Porozumienia o utworzeniu Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii, § 3):

  1. Rada Partnerów powołuje Zespół Sterujący, odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie i funkcjonowanie Klastra, rozumiane między innymi jako: organizowanie pracy zespołów badawczych i wdrożeniowych oraz nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i jednostkami gospodarczymi nie będącymi Partnerami Klastra dla realizacji wytyczonych zadań, a także podejmowanie działań związanych z poszukiwaniem źródeł ich finansowania.
  2. W skład Zespołu Sterującego wchodzi od 4 do 7 przedstawicieli Partnerów Klastra.
  3. Praca Zespołu Sterującego jest koordynowana i organizowana przez osobę wskazaną przez Radę Partnerów spośród członków Zespołu Sterującego.
  4. Posiedzenia Zespołu Sterującego odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.


Zasady działania Zespołu Sterującego reguluje "Regulamin Zespołu Sterującego".

 

Regulamin Zespołu sterującego